O NÁS

Na základě Slovanského desatera (viz níže), vznikla na sociální síti Facebook komunita Bratrstvo, která měla přes 15.000 členů a týdenní dosah příspěvků byl přes 1.000.000 uživatelů této sociální sítě. Tu samozřejmě FB díky své cenzorské politice odstranil, stejně jako mnoho stránek před námi a po nás. To co se děje na sociálních sítích je cílený útok na pravdu. Mažou pravdu, dehonestují pravdu, špiní pravdu, plivou na pravdu, vysmívají se pravdě a ti co ji hlásají jsou šikanováni a z veřejného prostoru odstraňováni. I kdyby naší komunitní stránku facebook díky udavačům a odporným štváčům rozdělujícím naši společnost, odstranil stokrát, my se po stoprvé vrátíme. Společně! Věrně! Odhodlaně!

 

Jsme otcové a matky, mládež i senioři, kterým záleží na budoucnosti naší země, na budoucnosti nás samých, na budoucnosti našich dětí. Jsme komunitou, jejíž prvotním cílem bylo poukazovat na krásu, hodnoty bohatého, slovanského života a pomáhat pouze vlastním lidem, vlastní zemi. Již přes rok pomáháme našim matkám samoživitelkám, seniorům, dětským domovům i naší přírodě. Někteří z vás, kdo chtěl někdy finančně přispět dobré věci a zná pravdu o nefunkčnosti pomoci cizím, kdesi v zahraničí, kdo nechtěl přispívat na kozu, kolo či školné někde v Africe, ale chtěl pomáhat vlastním lidem, se na nás obrátili s tím, že nám chtějí finančně přispět a my je budeme informovat o proběhlé či plánované konkrétní pomoci, projektu. Mnozí z vás reagovali na naše výzvy, vytvořili sbírku, pomohli s opravou sklepa za oplátku pomoci na zahradě, sešli se a uklidili kus lesa, řeky nebo okolí svého bydliště atd. atd. Tak vše začalo. 

 

My, členové BRATRSTVA jsme si navzájem, obrazně, bratrem a sestrou. Spolupracujeme, pomáháme si, setkáváme se a tvoříme tak jeden pevný svazek. Jsme pyšní, že nejsme nikým finančně podporováni. Nikomu nesloužíme. Veškerá naše pomoc je nevýdělečná. Jsme odkázáni na dobrovolné finanční příspěvky členů komunity, nebo našich fanoušků. Podpořit nás můžeš jakoukoliv částkou na tento účet 197049210/0600. Z těchto darů je zajištěn chod komunity. Pro všechny přispěvatele jsou pořádány rodinné kempy, přednášky, kurzy přežití, kurzy sebeobrany, vzdělávací výlety, výcvikové tábory pro celé rodiny. Každý dárce má vstup na tyto akce zdarma. Jsou pořádána pravidelná setkání členů komunity, kde probíráme směr, cíle a budoucnost Bratrstva. Všechny naše aktivity, akce se nesou v pronárodním, vlasteneckém duchu. Po zaslání finanční podpory nás kontaktuj, ať tě můžeme vést jako člena komunity, oprávněného využívat všechny výhody.

 

Jsme bojovníci a bojovnice za spravedlivou, radostnou společnost, za naši vlast. Jsme bojovníci a bojovnice za pravdu. Společně bojujeme a bojovat budeme proti bezpráví a útisku páchaném na nás, na původních obyvatelích naší země

Chráníme naše hodnoty, naše tradice, naši kulturu, přírodní bohatství, naše RODiny, naši vlast. Nejsme lhostejní k sociálnímu stavu naší společnosti, k demografii naší země a Evropy, politické situaci naší země, k tomu co se děje kolem nás. Odmítáme se podřizovat americkému a bruselskému diktátu a každému, kdo jedná s úmyslem vlastního obohacení, cizích zájmů na úkor našeho lidu, našich bratrů a sester. 

 

Mezi další naše aktivity patří šíření osvěty, organizace a spoluúčast na demonstracích, pomoc občanům v konkrétních situacích. Organizujeme a podporujeme zapojení občanů do veřejného života, definování společenských priorit a hledání inspirativních příkladů řešení a přístupů k důležitým politickým oblastem. Dále veřejné publikace, propagační a reprezentační činnost, vydávání tiskových materiálů, pořádání přednášek, seminářů a konferencí. O všech akcích, o každé aktivitě je komunita informována veřejně na sociálních sítích nebo neveřejně v e-mailových zprávách. 

 

Odmítáme názory, že aktivita na sociálních sítích je zbytečná. Naopak, ti co šíří myšlenku pozitivního vlastenectví, ti co sdílí nebo vytváří příspěvky upozorňující na nebezpečí migrace, okupaci Evropy, ti co poukazují na Islám jako na nebezpečnou, nenávistnou ideologii ohrožující celé evropské národy, ti pomáhají otevírat oči slepým, ti pomáhají slyšet hluchým

 

Veškerým hmotným i nehmotným výsledkům činnosti původního obyvatele Evropy, hodnotám naší slovanské kultury zůstáváme věrni a bránit je budeme před vnějším nebezpečím. Patriotismus, ten nejzákladnější a nejpodstatnější rys každého náRODa, který chce přežít, se stává něčím, za co se máme stydět. 

Upřednostňujeme důraz na RODinu, morálku, tradiční hodnoty spíše, než liberální politiku západu, nezřízený, nezdravý, duši ničící styl života. Na západě tvrdí, že demokracie je jakoby vláda lidu. Ve skutečnosti to je prostředek nadvlády nad lidem. Vykřikují o lidských právech a přitom člověka nelítostně zotročují. Horují za práva žen a přitom je zbavují štěstí z mateřství a radostí rodinného života. Vzývají sexuální rovnoprávnost a ve skutečnosti se ukazuje, že jde о propagandu nejhnusnějších zvráceností, vnucovaných společnosti s patologickou houževnatostí. Prostřednictvím elektronických sdělovacích prostředků, virtuálního prostoru, finančních kanálů se liberálně-kapitalistická oligarchie snaží změnit duchovní základy lidského bytí, přeměnit svobodnou osobnost v živou mrtvolu, otroka globální moci. Zastavit to můžeme my, slovanské národy v čele s Ruskem tím, že nedovolíme takovou proměnu naší společnosti. Ničeho se západ nebojí více, než slovanské vzájemnosti, lásky a jednoty.

 

Pevná, tradiční RODina je základem spořádané, zdravé společnosti a proto je jedním z našich cílů usilovat o vytvoření takových podmínek, aby se naše rodiny stali pevným pilířem společnosti a celého náRODa. Nejsilnější a nejodolnější náRODy jsou ty, které mají nejrozvinutější kulturu RODinných vazeb, úctu k předkům a uchovávají tradice. Formování paměti o vlastním RODu a RODině je začátkem výchovy člověka, který si uvědomuje, jak úzce jsou spojeny události RODinné historie s životem náRODa, celé země, města a s životy druhých lidí. My, RODiče, bychom měli mít na paměti, že naše děti jsou potomky a předky zároveň. Vytvořit pozitivní citový vztah k minulosti teď, znamená pozitivně ovlivnit budoucnost nejenom RODu, ale i celé naší země!

 

Všechny duchovní kvality člověka jako je úcta k pravdě, inteligence, charakternost, spravedlnost, přátelskost a srdečnost, láska k vlastnímu lidu a k vlastní zemi jsou věčnými hodnotami naší bytostné podstaty, ze kterých lidský život jako takový pramení a skrze ně trvá. Na těchto kvalitách člověka musí stát celá společnost. Podvodník, lhář, prospěchář, zloděj, vrah, vlastizrádce nemá v takové společnosti místo. Ziskuchtivost, konzum a nekonečná žádostivost jako smysl života současné společnosti pro její udržitelný stav nestačí. Jsme pro znovuzavedení trestu smrti, pro povinnost pracovat i za mřížemi, aby si odsouzení hradili svůj pobyt mimo společnost. Budu-li pracovat já, budeš pracovat i ty. Neexistuje, aby jsi žil z mojí práce. Vrahovi smrt, odsouzenému zloději veškerý majetek zabavit, vlastizrádce a válečné štváče soudit. Pseudohumanisté, část zvrácené liberální společnosti a hamižné vládní i nevládní organizace podporující okupaci Evropy, kdy je cizinec zachráněn pro smrt zachránce, vedou evropské národy cestou k jejich úplnému zničení. Prvotní je ochrana, pomoc a podpora vlastnímu lidu a budeme-li se mít natolik dobře, že budeme moci pomáhat ostatním, pomůžeme každému, kdo bude prokazatelně přínosem pro naši společnost.

 

Naše krásná země stojí na tvrdé práci našich předků, na jejich potu, na jejich krvi, na jejich bolestech i radosti. Oni dělali vše proto, aby nám svou zemi předali krásnou, hrdou a pevnou. Vše to, co naši předci milovali, vše v co věřili je dnes zesměšňováno, haněno, pošlapáváno a my jejich děti, jsme označováni za xenofoby, fašisty, nenávistné radikály. Zatímco dříve bylo vlastenectví jednou z největších ctností, dnes se stává pomalu vlastizradou. Prý je v pořádku, aby naši prarodiče, trávili svůj zasloužený odpočinek v chudobě a bídě, přesto že polovinu svého života pracovali pro stát. Prý je v pořádku, aby jiní, mladí z dalekých zemí, dostávali peníze za nicnedělání. Prý je v pořádku, odevzdat svou zemi cizákům a prý je nepřirozené svou vlast bránit. Bránit svou zemi, vyjevit svou lásku k vlasti, obdiv a úctu k předkům je prý zastaralé, šovinistické, nehumánní i rasistické. Nazývejte si nás jak chcete, plivejte po nás, špiňte naše hodnoty, ale jedním si buďte jisti. Svou vlast, odkaz našich předků, naši kulturu, naše hodnoty, naše děti milovat budeme a bránit nepřestaneme

 

Za námi stojí náš ROD, naši předci. Za nás trpěli, bojovali a umírali. Milovali nás dávno před naším narozením a věřili v nás. Věřili v to, že my budeme hrdými pokračovateli RODu, hrdými nositeli tradic a hodnot. Každý otec chce, aby jeho syn byl lepší než on sám a jeho vnuk byl lepší syna. Proto předáváme našim rodinám to nejlepší ze sebe a i za ně bojovat budeme.

Společně! Věrně! Odhodlaně! Smrt neexistuje, dokud žije ROD!  

 

Slovanské desatero:

Předky své - cti

Rodnou zemi - chraň

Matku přírodu - miluj

Rodnou víru - nezradíš

Rodičům - pomáhej

Starší - respektuj

Mladší - připrav na cestu

Od moudrých - stále se uč

V poctivé práci - nebuď líný

Rod svůj - prodlužuj

 

Autor Slovanského desatera: Standa Neklan Krop (2015)